Wesel A. van – Luister en sieraad van de Messias

http://Wesel A. van – Luister en sieraad van de Messias

 

 DE LUISTER EN HET SIERAAD VAN DE MESSIAS  € 67,-

INHOUD

 

ZACHARIA 6:12,13

En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Zie, een Man, Wiens Naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen.

Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten en heersen op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.

 

 DE HEERLIJKHEID VAN CHRISTUS

MATTHEÜS 17:1-8  

EN na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen.

En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.

En zie, van hen werden gezien Mozes en Elía, met Hem samensprekende.

En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elía.

Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem.

En de discipelen dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd.

En Jezus bij hen komende, raakte hen aan en zeide: Staat op en vreest niet.

En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen.

 

CHRISTUS IN ZIJN HUIS, OVERTREFFENDE DE HEERLIJKHEID VAN MOZES IN GODS HUIS

HEBREEËN 3:1-6 

Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus,

Die getrouw is Dengene Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel Zijn huis was.

Want Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis.

Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God.

En Mozes is wel getrouw geweest in geheel Zijn huis als een dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden,

Maar Christus als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden.

 

CHRISTUS’ HEERLIJKHEID BOVEN DIE VAN MOZES

HEBEEEËN 3:2-4

Die getrouw is Dengene Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel Zijn huis was.

Want Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis.

Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God.

 

CHRISTUS VERHEERLIJKT BOVEN MOZES

HEBREEËN 3:5,6

En Mozes is wel getrouw geweest in geheel Zijn huis als een dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden,

Maar Christus als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden.

 

DE TIJD DER GENADE WEL WAAR TE NEMEN

HEBREEËN 3:7-9 vervolg

Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort,

Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dage der verzoeking in de woestijn,

Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken gezien, veertig jaren lang.

 

HET OORDEEL GODS EEN SPIEGEL VOOR ANDEREN

HEBREEËN 3:10-12 vervolg

Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.

Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!

Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God.

 

HET SIERAAD VAN HET RIJK DER MESSIAS VERTOOND UIT DE WOORDEN VAN DAVID

PSALM 110:3

Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilige sieradiën.

 

GOD, HET HOOGSTE GOED VAN EEN GELOVIGE

PSALM 73:25,26 

Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde.

Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid.

 

DE ZALIGHEID DER KINDEREN GODS VAST EN ZEKER

ROMEINEN 8:19-23

Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft;

Op hope dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe.

En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

 

CHRISTUS NIET TE VOLGEN OM DEN BRODE

JOHANNES 6:26,27  

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.

Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.