Halyburton Th. – De zondaar verheugd in Gods heiligdom

DE ZONDAAR VERHEUGD IN GODS HEILIGDOM

ONDER HET GELOVIG GEBRUIK MAKEN VAN CHRISTUS, ALS DE WARE GEESTELIJKE SPIJS DER ZIELEN

10 UITMUNTENDE LEERREDENEN

MEEST OP AVONDMAALSTIJDEN GEDAAN STREKKENDE TOT ONTDEKKING VAN ZORGELOZE ZONDAREN, TOT BESTURING VAN OVERTUIGDEN, EN TOT BEMOEDIGING EN OPWEKKING VAN DES HEEREN VOLK

door

THOMAS HALYBURTON

in zijn leven professor der heilige godgeleerdheid aan de academie van St. Andrews

Naar de uitgave van 1763

 

Inhoud

 

DES HEEREN MAALTIJD

of onthaling Gods in Zijn heiligdom.

JESAJA 25:6                                                           

En de HEERE der heirscharen, zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol merg, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

 

CHRISTUS GEKRUISIGD

of de wijsheid en kracht Gods, die de roeping des Evangelies in hen krachtdadig doet zijn.

1KORINTHE 1:23,24                                            

Doch wij prediken Christus den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis en den Grieken een dwaasheid;

Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods.

 

GODDELIJKE OPENBARINGEN

strekkende met derzelver einden en voordelen, tot uitwerking van Christelijke gehoorzaamheid en bevestiging in de gena­de.

MATTHÉÜS 17:5                                                  

Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen over­schaduwd; en zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem.

 

GODDELIJKE INVLOEDEN

tot herstelling van de toestand der zodanigen, die onder een geestelijke dodigheid zijn.

HOSEA 14:6                                                            

Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon.

 

HET VLIEDEN DER SCHADUWEN

en het aanbreken van de eeuwige dageraad, tot vertroosting van het duistere volk Gods.

HOOGLIED 2:17                                                   

Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste, word Gij gelijk een ree of een welp der herten, op de bergen van Bether.

 

DE GESTALTE VAN EEN BEGENADIGDE ZIEL

in de beschouwing van deszelfs gemeenschapsoefeningen met Christus.

HOOGLIED. 2:8                                                    

(Dat) is de stem mijns Liefsten, zie Hem, Hij komt, springen­de op de bergen, huppelende op de heuvelen.

 

CHRISTUS

de Luister en Veiligheid der gelovige.

JESAJA 4:5                                                             

En de HEERE zal over alle woning van den berg Sion en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.

 

DES HEEREN GENADIGE VERSCHIJNING

in de grootste ongelegenheden.

GENESIS 22:14.                                                     

En Abraham noemde den naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien. Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden.

 

GELOOFSBESCHOUWING

van de heerlijkheid Gods, of de zegepraal des geloofs.

JOHANNES 11:39,40                                             

En Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen (aldaar gelegen).

Nu volgen onze tekstwoorden.

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat zo gij ge­looft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?

 

HET HART ONTDEKT EN BEPROEFD

of de bedrieglijkheden van het hart aangetoond en voor ogen gesteld.

DEUTERONOMIUM 5:28b,29                             

Zo zeide de HEERE tot mij: Ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben; het is altemaal goed, wat zij gesproken hebben.

Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen en al Mijn geboden te alle dage te onderhouden, op dat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid!