Alardin K. – Twaalf preken

DE GELUKZALIGHEID VAN DE WEG DER RECHTVAARDIGE

ALSMEDE

DE FONTEIN DES LEVENS

Voorgesteld in enige predikaties over de eerste Psalm en Psalm 36:8,9,10

door

KASPARUS ALARDIN

In zijn leven bedienaar van het Goddelijke Woord te ARNHEM

Vermeerderd met

DRIE PREDIKATIES

over Joh. 14:6, Matth. 7:13,14 en Fil.1:23

 

ALARDIN (Kasparus), geb. te Bremen 1658, gest. te Arnhem 15 Aug. 1692, was predikant te Sluis 1681-85, te Wesel 1685-88, te Arnhem tot zijn dood. Hij gaf in het licht: De geluksaligheyd van den wegh der Rechtveerdige; alsmede de Fonteyne des Levens enz. (Amst. 1692; 1698; 6e druk in 1732); Vergeestelijkt en hemels theegebruyk, ofte beknopte overbrenging van de thee geestelijk op Christus Jezus toegepast enz… in ’t ligt gebragt door J. Titama (Rotterdam 3e druk 1730; 5e druk 1877); Een lijkpredikatie op den dood van Petrus Keuchenius (Amst. 1692).

Zie: De voorrede van: G. Anslaer, De Geluksaligheyd van den wegh der Rechtveerdige; W. van Eenhoorn, Euthanasia ofte welsterven (Amst. 1733 3e dr.) IV, 400-406; Visscher en v. Langeraad, Het Protestantsche Vaderland I, 68.

Uit: Wumkes

 

Inhoud

EERSTE PREDIKATIE

PSALM 1:1

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, enz.

 

TWEEDE PREDIKATIE

PSALM 1:2

Maar zijn lust is in des HEEREN wet, enz

 

DERDE PREDIKATIE

PSALM 1:3

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, enz.

 

VIERDE PREDIKATIE

PSALM 1:4,5

Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind heendrijft. enz.

 

VIJFDE PREDIKATIE

PSALM 1:6

Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.

 

ZESDE PREDIKATIE

PSALM 36:8

Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, enz.

 

ZEVENDE PREDIKATIE

PSALM 36:9

Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; enz.

 

ACHTSTE PREDIKATIE

PSALM 36:10

Want bij U is de Fontein des levens; in Uw licht zien wij het Licht.

 

NEGENDE PREDIKATIE

PSALM 16:8a

Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij; omdat Hij aan mijn rechterhand is.

 

TIENDE PREDIKATIE

JOHANNES 14:6

Ik ben de Weg.

 

ELFDE PREDIKATIE

MATTHEÜS 7:13,14

Gaat in door de enge poort; enz.

 

TWAALFDE PREDIKATIE

FILIPPENZEN 1:23b

Hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.