Hollaz D. – Verheerlijking van het Lam en Vier samenspraken

D. Hollaz Verheerlijking van het Lam en Vier samenspraken €32,-

DE VERHEERLIJKING VAN CHRISTUS IN ZIJN KOSTELIJK EN ONWAARDEERBAAR BLOED

waaraan toegevoegd

VIER SAMENSPRAKEN

OVER ONDERWERPEN

VAN HET ALLERHOOGSTE BELANG

door

DAVID HOLLAZ

LERAAR DER EVANGELISCHE

GEMEENTE TE GUNTERSBERG IN POMMEREN

 

INHOUD EERSTE BOEK

EERSTE AFDELING

HANDELENDE VAN DE DIERBAARHEID VAN CHRISTUS’ BLOED

1Petrus 1:18,19 Blz. 1

18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is,

19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.

EERSTE HOOFDSTUK 4

Dat wij aan Christus’ bloed, de grond, de oorzaak en het beginsel van het ware genadeleven van alle zaligheid en de gehele heiligmaking hebben.

HET TWEEDE HOOFDSTUK 27

Dat wij in Christus’ bloed ook de onderhouding van het nieuwe leven, en alle nodige versterking, vermeerdering en wasdom des geloofs en der heiligmaking hebben.

HET DERDE HOOFDSTUK 45

Dat wij aan Christus’ bloed eindelijk ook hebben de bewaring voor alle kwaad, en de voleinding van het ontvangen genadeleven tot de volkomen zaligheid toe.

TWEEDE AFDELING

HANDELENDE VAN DER GELOVIGEN TOE-EIGENING EN GEBRUIK VAN JEZUS’ BLOED

HET EERSTE HOOFDSTUK 54

Van de toe-eigening in het gemeen.

Jezus spreekt, Johannes 16:14

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

1. Van de ware armoede des geestes. 66

2. Van de verandering van zin. 75

1. Een levende kennis van Christus en Zijn bloedige verzoening. 81

2. Een hartelijk en vurig zielsverlangen. 62

3. De toe-eigening. 83

ENIGE AFWEGINGEN 91

TEN OPZICHTE VAN DE TOE-EIGENING

HET EERSTE HOOFDSTUK

1. Aan de zijde dergenen die het Woord horen in het gemeen.

2. Aan de zijde der arbeiders van het Woord in het 95

bijzonder.

HET TWEEDE HOOFDSTUK 99

1. Behelzende een nadere en bijzondere toeëigening der bloedige verlossing.

2. De armen wordt het Evangelie gepredikt. 106

3. De aanklager van onze broederen, deze dag en nacht aanklager bij God, is verworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams en door het woord van hun getuigenis, en hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe, Op. 12:10,11. 112

TWEEDE BOEK

ORDE DER EVANGELISCHE GENADE 121

VOORREDE 123

VOORBEREIDING TOT DE 145

EVANGELISCHE GENADEORDE

EERSTE SAMENSPRAAK 149

waarin aangewezen wordt:

Op welke wijze de naamchristenen, en zij die zich in hun eigen deugd beroemen zich ontdoen moeten van alle eigen gerechtigheid, en hun natuurlijke ellendige toestand moeten leren kennen.

TWEEDE SAMENSPRAAK 188

En de zaligheid is in geen ander. Want er en is ook onder den hemel geen anderen naam, die onder den mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Hand: 4 vers 12.

DERDE SAMENSPRAAK 239

OVER DE VERZEKERING DES GELOOFS

waarin voorgesteld wordt:

I. De oorzaken van de verzwakking des geloofs; en

II. De middelen door welke het geloof versterkt wordt.

VIERDE SAMENSPRAAK 270

waarin gehandeld wordt

OVER DE HEILIGMAKING