Vermeer J. Oefeningen

Oefeningen € 70,-

Onderwijzende verhandelingen zowel voor de bededagen, Avondmaal als verklarend het werk Gods met betrekking tot het leven van de ziel.

INHOUD

 

HET GROTE VOORRECHT VAN GODS KEURLINGEN IN CHRISTUS TE ZIJN

een verhandeling ter voorbereiding voor het Heilig Avondmaal

2Korinthe 5:17                                                          

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schep­sel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw gewor­den.

 

DE NODIGE PLICHT VOOR EEN IEGELIJK, DIE DE NAAM VAN CHRISTUS NOEMT

Voorgesteld ter nabetrachting van het Heilig Avondmaal

2Timotheüs 2:19                                                       

Een iegelijk die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.

 

DE SMARTELIJKE VERBERGING VAN GODS AANGEZICHT IN ZIJN DROE­VIGE GEVOLGEN AANGETOOND

Ter voorbereiding voor de bededag, gehouden in het jaar 1735

Job 34:29                                                                  

Als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen, zowel voor een volk als voor een mens alleen?

 

EEN ONDERWEZENE IN GODS HEILIGDOM ERKENT DAT AL GODS DOEN IS: MAJESTEIT EN HEERLIJKHEID

En is een betrachter van dezelve, waaraan een blinde wereld­ling zich overal stoot, en tot zijn eeuwig verderf invalt.

Gedaan op Biddag 1738.

Hosea 14:10                                                              

Wie is wijs? die versta deze dingen, wie is verstandig? die bekenne ze; want des HEEREN wegen zijn recht, en de rechtvaar­digen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.

 

HET GODONTEREND ZONDEKWAAD EN BITTERE GEVOLGEN, ONDER DES HEEREN WELDADEN HEM TE VERLATEN

Gedaan na de Biddag

Jeremia 2:17                                                             

Doet gij u dit niet zelven doordien gij den HEERE, uw God verlaat, ten tijde als Hij u op den weg leidt?

 

DE NOODZAKELIJKHEID DER WEDERGEBOORTE,

GEEN STOF VAN VERWONDERING

Een verhandeling ter voorbereiding voor het Heilig Avondmaal

Johannes 3:7                                                             

Verwondert u niet dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

 

DE KRACHT, VRIJHEID EN ONBEGRIJPELIJKHEID VAN DE WERKINGEN DES GEESTES IN DE WEDERGEBOORTE

Een verhandeling ter nabetrachting van het Heilig Avondmaal

Johannes 3:8                                                             

De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een iegelijk die uit den Geest geboren is.

 

JEZUS’ TRANEN OVER JERUZALEM

nevens het gevaar, van Hem en Zijn leer geen recht gebruik te maken

Een verhandeling, gedaan op Biddag

Lukas 19:41,42                                                          

En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

 

DE ZONDIGE GESTELDHEID VAN EFRAÏM EN JUDA

waarom de Heere het vraagsgewijze aan hun eigen oordeel over­geeft, hoe met hen te doen

Een verhandeling gedaan op de biddag

Hosea 6:4                                                                  

Wat zal Ik u doen, o Efraïm, wat zal Ik u doen, o Juda? dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die heengaat.

 

DE GEHEILIGDE VRIJMOEDIGHEID VAN EEN BETRACHTER DER WAARHEID

Johannes 3:21                                                           

Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

 

EEN BESTRAFFENDE AFRADING VAN DE VIJANDSCHAP TEGEN GOD EN ZIJN WERK

Handelingen 13:10b                                                  

Zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren?

 

DE BETAMELIJKE, GODVERHEERLIJKENDE EN ZIELZALIGENDE PLICHTS­VORDERING VAN GODS BONDSVOLK

1 Thessalonicensen 5:18                                             

Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.

 

HET VOORNEMEN VAN DE GELOVIGE, OM ONDER DE GODDELIJKE BIJ­STAND IN DE HEILIGMAKING VORDERINGEN TE MAKEN

Psalm 119:32                                                             

Ik zal den weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben.

 

DE GROTE HEILBELOFTE GODS AAN ZIJN ELLENDIG VOLK, VAN HEN TE ZULLEN GENEZEN

Jeremia 33:6                                                             

Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen en zal henlieden genezen.

 

HET HEERLIJKE GOED, DAT DE GETROUWE JEHOVAH AAN ZIJN BONDSVOLK BELOOFT TE ZULLEN GEVEN

Jeremia. 33:6, het laatste gedeelte

En Ik zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid.

 

DE VERLOSSING EN HERSTELLING VAN JUDA EN ISRAËL, EEN BEELD DER GEESTELIJKE BEVRIJDING

Jeremia 33:7                                                             

En Ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden, en zal ze bouwen als in het eerste.

 

GODS VOLK IN DE SCHUILPLAATS DES ALLERHOOGSTEN

Een verhandeling ter voorbereiding van de biddag

Deuterononium 33:27a                                              

De eeuwige God zij u een woning.

 

DE HEERE, DE ONDERSTEUNER VAN ZIJN VOLK, EN VERDELGER VAN DIENS VIJANDEN

Een verhandeling, gedaan op biddag

Deuterononium 33:27b                                              

En van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht en zegge: Verdelg.

 

HET MIDDEL TEN EEUWIGE LEVEN, MOEILIJK EN WEINIG GEZOCHT

Mattheüs 7:14                                                           

Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

 

DE HOORDERS EN DADERS DES WOORDS ONDERSCHEIDEN

Een verhandeling ter voorbereiding voor de Biddag

Matthéüs 7:24a,26a.                                                  

Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort, en dezelve doet, … En een iegelijk die deze Mijn woorden hoort, en dezelve niet doet …

 

HET GROTE VERSCHIL TUSSEN EEN WIJZE EN DWAZE BOUWER IN HET STUK VAN ZALIGHEID

Een verhandeling op een biddag

Mattheüs 7:24b, 25, 26b, 27                                       

… Dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen neder­gevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. … Die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; en de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.

 

DE ZORGELOZE GESTELDHEID VAN DE EERSTE WERELD

Vergeleken met het zorgeloze, geruste gedrag der mensen, in de toekomst van de Zoon des mensen, ons allen tot een voor­beeld tot waarschuwing voorgesteld

Een verhandeling op een biddag

Matthéüs 24:37-41                                                     

En gelijk de dagen van Noach (waren), alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee (vrouwen) malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

 

DE NOODZAKELIJKHEID VAN HET ZELFONDERZOEK, TOT VOORKOMING VAN DE TOORN DES HEEREN

Een verhandeling op een biddag

Zefanja 2:1,2                                                             

Doorzoekt uzelven nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt; eer het besluit bare, (gelijk kaf gaat de dag voorbij) terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt.

 

DE DIERBARE BELOFTEN AAN GEESTELIJK VERMOEIDEN EN TREURIGEN

Ter nabetrachting van het Avondmaal

Jeremia 31: 25                                                           

Want Ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, en Ik heb alle treurige ziel vervuld.

 

DES GROTEN HOGEPRIESTERS JEZUS’ ONAFSLAANBARE BEDE TOT ZIJN VADER, OM BEWARING DER ZIJNEN

Johannes 17:15                                                          

Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.

 

DE ZORGELOZE TOESTAND VAN JEZUS’ DISCIPELEN IN EEN GEVAARLIJKE TIJD

Een verhandeling ter voorbereiding voor de biddag

Markus 14:14                                                            

En wedergekeerd zijnde, vond Hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard; en zij wisten niet wat zij Hem ant­woorden zouden.

 

DE DISCIPELEN VAN JEZUS, NA ZIJN HERHAALD BIDDEN, UIT HUN ZORGELOOSHEID NADRUKKELIJK WAKKER GEMAAKT

Een verhandeling op een biddag

Matthéüs 26:44-46                                                     

En hen latende, ging Hij wederom heen en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam Hij tot Zijn discipelen en zeide tot hen: Slaapt (nu) voort, en rust; zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan; zie, hij is nabij die Mij verraadt.

 

HET NAUWELIJKS ZALIG WORDEN VAN DE RECHTVAARDIGE

Tot schrik der goddelozen en zondaren

Een verhandeling op een biddag

1Petrus 4:18                                                              

En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

 

OEFENING OVER HET GENADEVERBOND EN DESZELFS INWILLIGING

 

OEFENING OVER DE NATUUR EN GROOTHEID DER ZONDE

 

DB BIJZONDERE EN ALGEMENE GEESTELIJKE ZIEKTE

Verhandeld op een Biddag