Lodensteyn J. van – Geestelijke opwekker

J. van Lodensteyn Geestelijke opwekker €26,-

J. VAN LODENSTEYN

TIEN PREDIKATIËN

over enige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden

MET EEN BESCHRIJVING VAN HET LEVEN EN STERVEN VAN DE GROTE ZELFVERLOOCHENAAR

J. VAN LODENSTEYN

door

EVERHARDUS VAN DER HOOGHT

predikant te Nieuwendam

INHOUD

VOORREDE Blz. 1

LODENSTEYNS STERVEN EN

LAATSTE WOORDEN 50

EERSTE PREDIKATIE

1KORINTHE 6:19,20 69

19 Of weet gij niet dat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

TWEEDE PREDIKATIE

2KORINTHE 5:15 78

15 Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is.

DERDE PREDIKATIE

MATTHEÜS 6:10b 86

6. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

VIERDE PREDIKATIE

EZECHIËL 37:7,8 90

7 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie, een beroering! En de beenderen naderden, elk been tot zijn been.

8 En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen.

VIJFDE PREDIKATIE

GEDAAN OP EEN BEDEDAG, DOOR DS. LODENSTEYN, ZIJNDE ALS TE SLUIS IN VLAANDEREN.

HOSEA 9:12b 124

12 Want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn.

ZESDE PREDIKATIE

2 KORINTHE 4:6 144

6 Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

ZEVENDE PREDIKATIE

HOOGLIED 5:3 167

3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen?

ACHTSTE PREDIKATIE

HOOGLIED 5:8 187

8 Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.

NEGENDE PBEDIKATIE

GEDAAN NA DE BEDIENING VAN HET

HEILIG AVONDMAAL

HOOGLIED 1:4b 211

De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren.

TIENDE PREDIKATIE

1SAMUËL 3:6,7 246

6 Toen riep de HEERE Samuël wederom; en Samuël stond op, en ging tot Eli en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: Ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder.

7 Doch Samuël kende den HEERE nog niet; en het woord des HEEREN was aan hem nog niet geopenbaard.