Hellenbroek A. Keurstoffen

Keurstoffen € 228,-

Diverse teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, 180 preken in vijf handzame deeltjes.

 

 

INHOUD NAAR VOLGORDE VAN DE HEILIGE SCHRIFT

 

                                                                                                     Deel                   

GENESIS 4:7a                                                                                  V            

Is er niet, indien gij weldoet, verhoging?

 

GENESIS 4:7b                                                                                  V            

En zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur.

 

GENESIS 18:20,21                                                                          V            

Voorts zeide de HEERE: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, enz.

 

GENESIS 18:22,23,24                                                                    V            

Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom; maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN. enz.

 

GENESIS 18:26-32                                                                          V            

Toen zeide de HEERE: Zo Ik te Sodom binnen de stad vijftig rechtvaardigen zal vinden, zo zal Ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. enz.

 

GENESIS 19:26                                                                                IV          

En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.

 

EXODUS 9:3                                                                                     III          

Wegens de sterfte van het rundvee.

Zie, de hand des Heeren zal zijn over uw vee dat in het veld is, enz.

 

EXODUS 33:14,15                                                                           V            

(Op bededag)

Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, enz.

 

DEUTERONOMIUM 29:10-13a                                                 II            

(Op een bededag)

Gij staat heden voor het aangezicht des Heeren uws Gods: enz.

 

DEUTERONOMIUM 29:19b                                                       V            

(Op een bede-dag)

Ik zal vrede hebben, wanneer ik schoon naar mijns harten goeddunken zal wandelen.

RICHTEREN 3:20b                                                                        V            

INTREDE tot de Gemeente te BOMMEL.

Zo zeide Ehud: Ik heb Gods woord aan u. Toen stond hij op van zijn stoel.

 

RICHTEREN 6:24                                                                           II            

(Op dankdag, over de gesloten vrede met Frankrijk en Spanje)

Toen bouwde Gideon aldaar den Heere een altaar, enz.

 

1SAMUEL 7:12                                                                                V            

Op dank- en bededag, over de gelukkige expeditie van zijn Hoogheid, de PRINS van ORANJE, in Engeland.

Samuel nu nam een steen, enz.

 

1SAMUËL 13:12a                                                                            II            

(Voor de bededag)

Zo zeide ik: Nu zullen de Filistijnen tot mij afkomen te Gilgal, en ik heb het aangezicht des Heeren niet ernstiglijk aangebeden.

 

2SAMUEL 19:1-5                                                                             IV          

Na de victorie op de Fransen bij Bergen in Henegouwen, bevoch­ten de 11de september 1709.

En Joab werd aangezegd: Zie, de koning weent en bedrijft rouw over Absalom. enz.

 

1KONINGEN 18:21a                                                                      V            

Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? enz.

 

2KONINGEN 9:22                                                                           II            

(Op vast- en bededag)

Het geschiedde nu als Joram Jehu zag, dat hij zeide: Is het ook vrede, Jehu? enz.

 

2KRONIEKEN 15:2a                                                                     III          

(Op bededag)

En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa en gans Juda, en Benjamin. De Heere is met ulieden, ter­wijl gij met Hem zijt.

 

2KRONIEKEN 19:5,6                                                                    IV          

(Op de verandering der magistraat)

En hij stelde rechters in het land, enz.

2KRONIEKEN 20:26                                                                     IV          

(Op dank- en bededag, over de verovering van Namen)

En op den vierden dag vergaderden zij zich in het dal van Berácha, want daar loofden zij den HEERE; enz.

 

JOB 5:17-20                                                                                       III          

(Op bededag)

Zie, gelukzalig is de mens, denwelken God straft; enz.

 

PSALM 15:1-5                                                                                  IV          

(Op voorbereiding)

Een psalm van David.

HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? enz.

 

PSALM 16:11b                                                                                 I             

Verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; lieflijkheden, enz.

 

PSALM 23:1                                                                                      IV          

(Op het Avondmaal)

De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

 

PSALM 23:2a                                                                                    IV          

(Op het Avondmaal)

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.

 

PSALM 23:3a                                                                                   IV          

(Op het Avondmaal)

Hij verkwikt mijn ziel.

 

PSALM 23:6                                                                                     IV          

(Op het Avondmaal)

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen enz.

 

PSALM 25:5b                                                                                   V            

U verwacht ik den gansen dag.

 

PSALM 34:12                                                                                   V            

INTREDE tot de gemeente te ZWIJNDRECHT

Komt, gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u des HEEREN vreze leren.

PSALM 37:4                                                                                     I             

En verlustig u in den Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.

 

PSALM 37:5                                                                                     II            

Wentel uw weg op den Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

 

PSALM 66:12b,13,14                                                                      V            

DANKZEGGING over de VERLOSSING van SWAMMERDAM

Maar Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. enz.

 

PSALM 68:10b                                                                                 I             

(Op het Avondmaal)

En Gij hebt Uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden.

 

PSALM 76:11,12                                                                              IV          

(Op bededag)

Doet geloften en betaalt ze den HEERE uw God, enz.

 

PSALM 81:14-17                                                                             III          

(Op dank- en bededag)

Och, dat Mijn volk naar Mij gehoord had, enz.

 

PSALM 116:12,13                                                                           III          

Op dankdag, over de overwinningen in Spanje, Italië, en in de Spaanse Nederlanden.

Wat zal ik den Heere vergelden voor al Zijn weldaden, aan mij bewezen? enz.

 

PSALM 118:27                                                                                 IV          

Op dankdag over de gesloten vrede met Frankrijk.

De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. enz.

 

PSALM 119:25                                                                                 V            

Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.

 

PSALM 140:7a                                                                                 IV          

(Op dankzegging na het Avondmaal)

Ik heb tot den HEERE gezegd: Gij zijt mijn God.

 

SPREUKEN 3:32b                                                                           II            

Maar Zijn verborgenheid is met de oprechten.

SPREUKEN 8:31b                                                                           II            

(Op het Avondmaal)

En Mijn vermakingen zijn met der mensenkinderen.

 

SPREUKEN 9:6a                                                                             IV          

(Op voorbereiding)

Verlaat de slechtigheden en leeft

 

SPREUKEN 21:16.                                                                          I             

Een mens, die van den weg des verstands afdwaalt, enz.

 

SPREUKEN 28:14a                                                                        III          

Welgelukzalig is de mens, die geduriglijk vreest.

 

SPREUKEN 28:14b                                                                        I             

Maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen.

 

PREDIKER 12:7a                                                                           I             

En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is.

 

PREDIKER 12:7b                                                                           I             

En de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

 

JESAJA 1:12-19                                                                               II            

(Op vast- en bededag)

Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, enz

 

JESAJA 27:5                                                                                     III          

(Op voorbereiding)

Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken.

 

JESAJA 40:6a                                                                                  V            

INTREDE tot de predikdienst in de gemeente van SWAMMERDAM

Een stem zegt: Roep. En hij zegt: Wat zal ik roepen?

 

JESAJA 40:31b                                                                                II            

(Na het Avondmaal)

Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden.

JESAJA 42:24,25                                                                             V            

Op de VERWOESTING van SWAMMERDAM.

Wie heeft Jakob tot een plundering overgegeven, enz.

 

JESAJA 43:25                                                                                   I             

(Op het Avondmaal)

Ik, Ik ben het, Die u overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.

 

JESAJA 45:7                                                                                     IV          

Ik formeer het licht en schep de duisternis; enz.

 

JESAJA 51:7                                                                                     II            

Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent, enz.

 

JESAJA 52:11                                                                                  I             

(Op voorbereiding)

Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan; enz.

 

JESAJA 60:21b                                                                                III          

Zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, enz.

 

JESAJA 62:6,7                                                                                  III          

Ter bevestiging van DS. C.H.

O Jeruzalem, Ik heb wachters op uw muren besteld, enz.

 

JEREMIA 2:12,13                                                                           I             

Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, enz.

 

JEREMIA 4:14b                                                                               I             

Hoe lang zult gij de gedachten uwer ijdelheid enz.

 

JEREMIA 5:3a                                                                                 II            

O Heere, zien Uw ogen niet naar waarheid?

 

JEREMIA 8:19,20                                                                           IV          

(Op dank- vast- en bededag)

Zie, de stem van het geschrei der dochter mijns volks is uit zeer verren lande: Is dan de Heere niet te Sion? enz.

JEREMIA 12:5                                                                                 III          

Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede; enz.

 

JEREMIA 13:16                                                                               II            

(Op dank- en bededag.)

Geeft ere den Heere uw God, enz.

 

JEREMIA 17:16                                                                               V            

AFSCHEIDSREDE van de gemeente te ZWIJNDRECHT

Ik heb toch niet aangedrongen, meer dan een herder achter U betaamde; enz.

 

JEREMIA 23:29                                                                               III          

Is Mijn woord niet alzo als een vuur? spreekt de Heere; en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?

 

JEREMIA 31:9a                                                                               III          

Zij zullen komen met geween.

 

JEREMIA 31:9b                                                                               III          

En met smekingen zal Ik hen voeren.

 

JEREMIA 31:12b                                                                            III          

En toevloeien tot des Heeren goed, enz.

 

JEREMIA 31:14                                                                               V            

INTREDE tot de Gemeente te ROTTERDAM

En Ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken; enz.

 

EZECHIËL 9:4                                                                                II            

En de Heere zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, enz.

 

HOSEA 4:15a                                                                                   V            

(Op de kermis)

Zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde, enz.

 

HOSÉA 6:3b                                                                                      II            

(Op het Avondmaal)

Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands.

HOSÉA 8:12                                                                                     I             

Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor, enz

.

HOSÉA 9:12b                                                                                   II            

(Op dank- vast- en bededag)

Want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn!

 

JOËL 2:23a                                                                                       I             

En gij, kinderen van Sion, verheugt u enz.

 

AMOS 4:12                                                                                        IV          

(Op een vast- en bededag)

Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël; omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten.

 

AMOS 5:6-8                                                                                       I             

(Op een bededag)

Zoekt den Heere en leeft, opdat Hij niet doorbreke  enz.

 

JONA 1:6a                                                                                         III          

(Op bededag)

En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God.

 

ZEFANJA 1:11,12                                                                           I             

(Op de bededag)

Huilt, gij inwoners der laagte! enz.

 

HAGGAÏ 2:8b                                                                                  I             

En zij zullen komen tot den Wens aller heidenen.

 

ZACHARIA 13:7b                                                                           I             

Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

 

MALEÁCHI 1:7,8                                                                           III          

(Op voorbereiding)

Gij brengt op Mijn altaar verontreinigd brood, en zegt: Waar­mede verontreinigen wij U? enz.

 

MALEÁCHI 4:2b                                                                            II            

(Op dankzegging na het Avondmaal.)

En gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren.

 

MATTHÉÜS 3:12                                                                            IV          

Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzui­veren enz.

 

MATTHÉÜS 3:12b                                                                         IV          

En Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen.

 

MATTHÉÜS 3:12b                                                                         IV          

En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

 

MATTHÉÜS 5:8                                                                              III          

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

 

MATTHÉÜS 5:13                                                                            IV          

Ter bevestiging van Ds. N.V.L.

Gij zijt het zout der aarde; enz.

 

MATTHÉÜS 5:20                                                                            II            

Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, enz..

 

MATTHÉÜS 6:33a                                                                         II            

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid.

 

MATTHÉÜS 7:13,14                                                                      II            

Gaat in door de enge poort; enz.

 

MATTHÉÜS 7:14                                                                            II            

Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

 

MATTHÉÜS 8:2,3                                                                           III          

En zie, een melaatse kwam en aanbad Hem, zeggende, enz

 

MATTHÉÜS 8:23-27                                                                      II            

En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.

En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, enz.

MATTHÉÜS 9:2                                                                              III          

(Op het Avondmaal)

En Jezus hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven.

 

MATTHÉüS 9:12                                                                            II            

Maar Jezus zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.

 

MATTHÉÜs 10:16b                                                                        IV          

Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen.

 

MATTHÉÜS 10:29,30,31                                                               IV          

Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? enz.

 

MATTHEÜS. 10:32.                                                                       I             

Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, enz.

 

MATTHÉÜS 11:28                                                                         I             

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

 

MATTHÉÜS 18:6                                                                            V            

Maar zo wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, enz.

 

MATTHÉÜS 24:12                                                                         II            

En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

 

MARKUS 12:34a                                                                             III          

En Jezus ziende, dat hij verstandiglijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods.

 

LUKAS 1:17b                                                                                    IV          

(Op voorbereiding)

Om den Heere te bereiden een toegerust volk.

 

LUKAS 10: 38-42                                                                             IV          

En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. enz.

LUKAS 13:26,27                                                                               IV          

Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegen­woordigheid gegeten en gedronken, enz.

 

LUKAS 14:17                                                                                   II            

En hij zond zijn dienstknecht uit ter ure des avondmaals, enz.

LUKAS 14:18-20                                                                             II            

En zij begonnen allen zich eendrachtiglijk te ontschuldigen. enz.

 

LUKAS 14:21-24                                                                             II            

En dezelve dienstknecht wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. enz.

 

LUKAS 16:11b                                                                                 III          

(Op het nieuwe jaar.)

Geef rekenschap van uw rentmeesterschap.

 

LUKAS 17:5                                                                                      I             

En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof.

 

LUKAS 19:41,42.                                                                             II            

(Op bededag)

En als Hij nabij kwam en de stad zag, weende Hij over haar, enz.

 

LUKAS 21:36a                                                                                 II            

Waakt dan te allen tijde.

 

LUKAS 24:29a                                                                                 V            

VERBLIJF te ROTTERDAM, beroepen zijnde naar ‘S GRAVENHAGE.

En zij dwongen Hem, zeggende: Blijft met ons.

 

JOHANNES 3:7                                                                               II            

Verwonder u niet dat Ik gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

 

JOHANNES 3:8                                                                               I             

De wind blaast waarheen hij wil, enz.

 

JOHANNES 3:16.                                                                            I             

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, enz.

 

JOHANNES 4:24                                                                             IV          

God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

 

JOHANNES 5:2-9                                                                           II            

En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort een badwater, enz

 

JOHANNES 5:40                                                                             I             

En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

 

JOHANNES 6:27a                                                                           V            

Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven.

 

JOHANNES 12:35                                                                           II            

(Op de kermis)

Jezus zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; enz.

 

JOHANNES 14:2                                                                             I             

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; enz.

 

JOHANNES 14:22                                                                           IV          

(Op het Avondmaal)

Judas, niet de Iskáriot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?

 

JOHANNES 16:33b                                                                        V            

In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

 

HANDELINGEN 12:21-23                                                           IV          

En op een gezetten dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. enz.

 

HANDELINGEN 14:17                                                                 III          

Hoewel Hij nochtans Zichzelven niet onbetuigd gelaten heeft, enz.

 

HANDELINGEN 17:23                                                                 V            

Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.

HANDELINGEN 26:28                                                                  III          

En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Chris­ten te worden.

 

ROMEINEN 6:5,6                                                                            III          

(Op voorbereiding)

Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijk­making Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkma­king Zijner opstanding; enz.

 

ROMEINEN 8:9b                                                                            I             

Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

 

ROMEINEN 8:14                                                                            V            

Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

 

ROMEINEN 8:16                                                                            IV          

Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

 

ROMEINEN 8:23                                                                            II            

En niet alleen dit, maar ook wijzelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, enz.

 

ROMEINEN 13:12                                                                          II            

De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen. Enz.

ROMEINEN 13:14a                                                                        II            

(Op Voorbereiding)

Maar doet aan den Heere Jezus Christus.

 

ROMEINEN 14:8                                                                            I             

Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere;  enz.

 

1KORINTHE 3:16                                                                           II            

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in ulieden woont?

 

1KORINTHE 10:31.                                                                       I             

Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.

 

1KORINTHE 14:39a                                                                      II            

Zo dan broeders, ijvert om te profeteren.

 

1KORINTHE 15:19                                                                        IV          

Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

 

2KORINTHE 7:1a                                                                           V            

(Op dankzegging na het Avondmaal)

Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes.

 

2KORINTHE 12:2-4                                                                       V            

Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren enz.

 

2KORINTHE 13:5a                                                                         V            

(Op voorbereiding)

Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt.

 

GALATEN 2:20a                                                                             I             

Ik ben met Christus gekruist.

 

GALATEN 2:20b                                                                             I             

En ik leef.

 

GALATEN 5:17a                                                                             II            

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander.

 

EFEZE 6:24                                                                                      V            

AFSCHEIDSREDE van de Gemeente te BOMMEL

De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijk­heid. Amen.

 

FILIPPENZEN 1:21                                                                        III          

Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.

 

FILIPPENZEN 1:21b                                                                     III          

En het sterven is mij gewin.

 

FILIPPENZEN 1:23b.                                                                    IV          

Hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, enz.

FILIPPENZEN 2:12b                                                                     V            

AFSCHEIDSREDE van de Gemeente te SWAMMERDAM

Niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven.

 

FILIPPENZEN 3:14                                                                        IV          

(Op dankzegging na het Avondmaal)

Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, enz.

 

KOLOSSENZEN 3:11b                                                                 IV          

Maar Christus is alles en in allen.

 

1THESSALONICENZEN 5:19                                                    I             

Blust den Geest niet uit.

 

1TIMOTHÉÜS 3:13                                                                        IV          

(Ter bevestiging van ouderlingen en diakenen)

Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een goeden opgang enz.

 

1TIMOTHÉÜS 6:7                                                                          II            

Want wij hebben niets in de wereld gebracht; enz.

 

2TIMÓTHEÜS 4:7,8                                                                       I             

Ik heb den goeden strijd gestreden, enz.

 

HEBR. 2:3a.                                                                                      I             

Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?

 

HEBR. 4:13.                                                                                      I             

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; enz.

 

HEBREEËN 6:7,8                                                                            IV          

Want de aarde, die den regen menigmaal op haar komende, enz.

 

HEBREEËN 6:8                                                                               IV          

Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk enz.

 

HEBREEËN 13:14                                                                          II            

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.

JAKOBUS 1:2                                                                                  V            

Acht het voor grote vreugde, mijne broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt.

 

OPENBARING 1:7                                                                          III          

Zie, Hij komt met de wolken, enz.

 

OPENBARING 1:18b                                                                     III          

En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

 

OPENBARING 2:7b                                                                       III          

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den Boom des le­vens, enz.

OPENBARING 2:28                                                                       III          

En Ik zal hem de morgenster geven.

 

OPENBARING 3:12b                                                                     III          

En Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods.

 

OPENBARING 3:15,16                                                                  II            

IK weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; enz.

 

OPENBARING 3:17                                                                       III          

Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, enz.

 

OPENBARING 3:17b                                                                     III          

En gij weet niet, dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt.

 

OPENBARING 3:19b                                                                     III          

(Op dankzegging na het Avondmaal)

Wees dan ijverig en bekeer u.

 

OPENBARING 3:21a                                                                     III          

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, enz.

 

OPENBARING 3:21b                                                                     III          

Gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

 

OPENBARING 7:9                                                                          III          

Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, enz.

 

OPENBARING 19:6                                                                       I             

En ik hoorde als een stem ener grote schare en als een stem veler wateren enz.

 

OPENBARING 19:9a                                                                     I             

En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.

 

OPENBARING 20:15                                                                     I             

En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.