Lodensteyn J. van De heerlijkheid van een waar Christelijk leven

De heerlijkheid van een waar Christelijk leven € 38,-

Zestien kerkredenen, waarvan ook kerstpreken.

Inhoud

 

Toe-eigening en voorrede

 

EERSTE PREDIKATIE

2PETRUS 1:4a

Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden.

 

TWEEDE PREDIKATIE

HOOGLIED 7:1a

Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij Prinsendochter.

 

DERDE PREDIKATIE

FILIPPENZEN 1:27a

Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus.

 

VIERDE PREDIKATIE

1THESSALONICENZEN 4:4

Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligma­king en ere.

 

VIJFDE PREDIKATIE

2PETRUS 2:1-3a

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, (en) een haastig verderf over zichzelven brengende.

En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken.

 

ZESDE PREDIKATIE

2PETRUS 2:4,5.

Want indien God de engelen die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel be­waard te worden;

En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft ge­bracht.

 

ZEVENDE PREDIKATIE

MATTHÉÜS 24:12

En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

 

ACHTSTE PREDIKATIE

HOSEA 2:1a

Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben.

 

NEGENDE PREDIKATIE

JOHANNES 17:3

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waar­achtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

 

TIENDE PREDIKATIE

LUKAS 2: 1-7

En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië stadhouder was.

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

En Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Nazareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was),

Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou.

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

 

ELFDE PREDIKATIE

LUKAS 2:8-12

En er waren herders in diezelve landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.

En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

(Namelijk) dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.

En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.

 

TWAALFDE PREDIKATIE

LUKAS 2:13,14.

En van stonden aan was (daar) met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God, en zeggende:

Ere (zij) God in de hoogste (hemelen), en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

 

DERTIENDE PREDIKATIE

LUKAS 2:15-20.

En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kond gedaan.

En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeke gezegd was.

En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.

Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende (die) in haar hart.

En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

 

VEERTIENDE PREDIKATIE

2KORINTHE 8:9

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

 

VIJFTIENDE PREDIKATIE

JOHANNES 16:7.

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga, want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

 

ZESTIENDE PREDIKATIE

JOHANNES 14:26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb.

 

Een brief van de heer Lodensteyn, geschreven aan een student.