Barueth J. – Het leven van Stefanus

INHOUD

 

EERSTE KERKREDE

TWIST DER JODEN MET STEFANUS

HANDELINGEN 6:8-10                                       

8 En Stéfanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

 

TWEEDE KERKREDE

VALSE BESCHULDIGERS EN GETUIGEN TEGEN STEFANUS

HANDELINGEN 6:11-14                                     

11 Toen maakten zij mannen uit, die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God.

 

DERDE KERKREDE

STEFANUS BEGINT ZIJN VERANTWOORDING MET ABRAHAMS ROEPING

HANDELINGEN 6:15, 7:1-3                                            

15 En allen die in den Raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.

1 En de hogepriester zeide: Zijn dan deze dingen alzo?

 

VIERDE KERKREDE

ABRAHAMS GELOOF BEPROEFD

HANDELINGEN 7:4,5                                          

 

4 Toen ging hij uit het land der Chaldeeën, en woonde in Haran. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem over in dit land, waar gij nu in woont.

 

VIJFDE KERKREDE

ABRAHAMS GELOOF NADER BEPROEFD

HANDELINGEN 7:6,7                                          

6 En God sprak alzo, dat zijn zaad vreemdeling zijn zou in een vreemd land, en dat zij het zouden dienstbaar maken en kwalijk behandelen vierhonderd jaren.

 

ZESDE KERKREDE

ABRAHAM ONTVANGT HET VERBOND

DER BESNIJDENIS

HANDELINGEN 7:8                                                         

8 En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izak gewon Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen.

 

ZEVENDE KERKREDE

JOZEF VERNEDERD EN VERHOOGD IN EGYPTE

HANDELINGEN 7:9,10                                        

9 En de patriarchen nijdig zijnde, verkochten Jozef om naar Egypte gebracht te worden; en God was met hem,

 

ACHTSTE KERKREDE

JOZEF ONTDEKT ZICH AAN ZIJN BROEDERS

HANDELINGEN 7:11-13                                     

11 En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en Kanaän, en grote benauwdheid; en onze vaders vonden geen spijze.

 

NEGENDE KERKREDE

JABOBS EN DER PATRIARCHEN VERHUIZING, DOOD EN BEGRAVING

HANDELINGEN 7:14-16                                     

14 En Jozef zond heen en ontbood zijn vader Jakob, en al zijn geslacht, bestaande in vijf en zeventig zielen.

 

TIENDE KERKREDE

JAKOBS GESLACHT VERMENIGVULDIGD EN VERDRUKT IN EGYPTE

HANDELINGEN 7:17-19                                     

17 Maar als nu de tijd der belofte, die God aan Abraham gezworen had, genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte,

 

ELFDE KERKREDE

MOZES’ GEBOORTE EN OPVOEDING IN EGYPTE

HANDELINGEN 7:20-22                                     

20 In welken tijd Mozes werd geboren, en was uitnemend schoon; welke drie maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders.

 

TWAALFDE KERKREDE

MOZES’ ZENDING TOT EEN VERLOSSER VAN ZIJN BROEDEREN

HANDELINGEN 7:23-25                                     

23 Als hem nu de tijd van veertig jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken.

 

DERTIENDE KERKREDE

MOZES’ VERWERPING DOOR ZIJN BROEDERS EN VLUCHT NAAR MIDIAN

Handelingen 7:26-29                                                          

26 En den volgenden dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten, en hij drong hen tot vrede, zeggende: Mannen, gij zijt broeders; waarom doet gij elkander ongelijk?

 

VEERTIENDE KERKREDE

MOZES’ GEZICHT VAN DE BRANDENDE BRAAMBOS

HANDELINGEN 7:30-32                                     

30 En als veertig jaren vervuld waren, verscheen hem de Engel des Heeren in de woestijn van den berg Sinaï in een vlammig vuur van het doornbos.

 

VIJFTIENDE KERKREDE

MOZES’ ZENDING NAAR EGYPTE

HANDELINGEN 7:33,34                                      

33 En de Heere zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten; want de plaats in welke gij staat, is heilig land.

 

ZESTIENDE KERKREDE

MOZES DE LEIDSMAN DER ISRAËLIETEN DOOR VELE WONDEREN

HANDELINGEN 7:35,36                                      

35 Dezen Mozes, welken zij verloochend hadden, zeggende: Wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? dezen, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des Engels, Die hem verschenen was in het doornbos.

 

ZEVENTIENDE KERKREDE

MOZES’ VOORZEGGING VAN DE GROTE PROFEET

HANDELINGEN 7:37                                                       

37 Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: De Heere uw God zal u een Profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen.

 

ACHTTIENDE KERKREDE

DE WETGEVING OP SINAÏ EN ISRAËLS WEDERSPANNIGHEID TEGEN MOZES

HANDELINGEN 7:38-40                                     

Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinaï, en met onze vaderen; welke de levende woorden ontving, om ons die te geven;

 

NEGENTIENDE KERKREDE

ISRAËLS AFGODERIJ MET HET GOUDEN KALF

HANDELINGEN 7:41                                                       

41 En zij maakten een kalf in die dagen, en brachten offerande tot den afgod, en verheugden zich in de werken hunner handen.

 

TWINTIGSTE KERKREDE

ISRAËLS AFGODERIJ MET HET HEIR DES HEMELS

HANDELINGEN 7:42,43                                      

42 En God keerde Zich en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der Profeten: Hebt gij ook slachtoffers en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israëls?

EEN EN TWINTIGSTE KERKREDE

DE TABERNAKEL DER GETUIGENIS

HANDELINGEN 7:44-46                                     

De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had Hij Die tot Mozes zeide, dat hij denzelven maken zou naar de afbeelding die hij gezien had;

 

TWEE EN TWINTIGSTE KERKREDE

DE TEMPEL VAN SALOMO

HANDE LINGEN 7:47-50                                     

47 En Sálomo bouwde Hem een huis.

 

DRIE EN TWINTIGSTE KERKREDE

STEFANUS’ ERNSTIGE BESTRAFFING AAN ZIJN VIJANDEN

HANDELINGEN 7:51-53                                     

51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.

 

VIER EN TWINTIGSTE KERKREDE

STEFANUS’ VERHEMELD GEZICHT

HANDELINGEN 7:54-56                                     

54 Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem.

 

VIJF EN TWINTIGSTE KERKREDE

STEFANUS’ STENIGING

HANDELINGEN 7:57,58                                      

57 Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan,

ZES EN TWINTIGSTE KERKREDE

STEFANUS’ LAATSTE WOORDEN EN DOOD

HANDELINGEN 7:59,60                                      

59 En zij stenigden Stéfanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.

 

ZEVEN EN TWINTIGSTE KERKREDE

STEFANUS’ BEGRAVING

HANDELINGEN 8:1,2                                          

1 En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judéa en Samaría, behalve de apostelen.