Binning H. – Ettelijke gronden van de Christelijke religie

Ettelijke gronden van de Christelijke religie  € 40,-

Een doorwrochte verhandeling over verschillende belangrijke hoofdstukken van het Christelijk geloof, en de toepassing daarvan.

INHOUD

 

Opdracht aan de studenten

Bijzondere aanspraak tot de vromen in de  gemeente Sluis in Vlaanderen

Het leven en sterven van Mr. Hugo Binning

 

Van de hoogste bestemming van de mens

Van de vereniging en gemeenschap met God

Van het gezag, de duidelijkheid en het nut der Heilige Schrift

Van de voorname inhoud der Heilige Schrift, bevattende Christus en het eeuwige leven

Van Christus, de Grond en Hoeksteen der Schrift

Van het geloof en de liefde, de hoofdsom der Schrift

Van God en Zijn onnaspeurlijkheid

Van Gods volstrekte volmaaktheid, eeuwigheid en onveranderlijkheid

Van Gods barmhartigheid, genade, goedertierenheid, waarheid, enz.

Van Gods geestelijke natuur

Van de wijze, waarop God gediend moet worden, in de geest, en naar Zijn wil alleen

Van de Goddelijke Drie-eenheid, of de grootste verborgenheid

Van de nuttigheden van de leer der Heilige Drie-eenheid

Van de besluiten Gods, hoe die te gebruiken

Van de verborgenheid der Goddelijke predestinatie

Van de tegenwerpingen tegen de voorbeschikking

Van de schepping der wereld, en wat die van God te kennen geeft

Van het geloof aan de schepping, wat en hoe het werken moet

Van de schepping der mensen, hoe die tot nut aan te zien

Van de voorzienigheid Gods, hoe die door het geloof te beschouwen

Van Gods beeld in Adam, en de wet hem voorgeschreven

Van het werkverbond, of het eerste verbond met Adam

Van de kennis van onszelf, wat wij waren, en wat wij nu zijn

Van de erfzonde, en de dood als haar vrucht

Van de weg van des mensen verlossing van de dood door Christus.