Hagen P. v.d. – Verborgenheid der godzaligheid, Feeststoffen en Avondmaal

 

De verborgenheid der godzaligheid deel 1 en 2, feeststoffen en Avondmaal. 60 preken. € 68,-

 

 

 

 

INHOUD FEESTSTOFFEN

 

FEEST-PREDIKATIE

Over Christus’ geboorte

Uit LUKAS 2:1-7                                                      

 1. En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augus­tus, dat de gehele wereld beschre­ven zou worden. Enz.

TWEEDE PREDIKATIE

Over Christus’ geboorte

Uit LUKAS 2:8-12                                                     

 1. En er waren herders in diezelve landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
 2. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en zij vreesden met grote vreze.
 3. 10. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, enz.

 

DERDE PREDIKATIE

Over Christus’ geboorte

Uit LUKAS 2:13,14                                                   

 1. En van stonden aan was daar met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
 2. Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

 

VIERDE PREDIKATIE

Over Christus’ geboorte

Uit LUKAS 2:15-20                                                   

 1. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kond gedaan.
 2. En zij kwamen met haast, enz.

 

VIJFDE PREDIKATIE

Over Christus’ geboorte,

Uit JESAJA 9:5                                                         

 1. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwig­heid, Vrede­vorst.

 

ZESDE PREDIKATIE

Over Christus’ geboorte

Uit MALEACHI 3:1b                                               

 1. En snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; zie, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.

 

OVER CHRISTUS’ BESNIJDENIS

EERSTE PREDIKATIE

Op nieuwjaarsdag

Uit LUKAS 2:21                                                        

 1. En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

 

TWEEDE PREDIKATIE

Op het nieuwe jaar

Uit 2KORINTHE 5:17                                              

 1. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij­gegaan, zie, het is alles nieuw geworden.

 

DERDE PREDIKATIE

Op het nieuwe jaar

Uit LUKAS 2:25-28a                                                 

 1. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwach­tende de vertroosting Israëls; en de Heilige Geest was op hem.
 2. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
 3. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen,
 4. Zo nam hij Hetzelve in zijn armen.

 

VIERDE PREDIKATIE

Op het nieuwe jaar

Uit LUKAS 2:28b-32                                                 

 1. Loofde God en zeide:
 2. Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord;
 3. Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
 4. Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken;
 5. Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

 

VIJFDE PREDIKATIE

Nieuwjaarszegen

Uit NUMERI 6:22-27                                                

 1. En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
 2. Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gij­lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot Hen:
 3. De HEERE zegene u en behoede u;
 4. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
 5. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
 6. Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.

 

EERSTE PREDIKATIE

Op Paasdag

Uit MARKUS 16:1-7                                                 

 1. En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdaléna en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. Enz.

 

TWEEDE PREDIKATIE

Op Paasdag

Uit JOHANNES 20:11-18                                          

 1. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf.
 2. En zag twee engelen in witte klederen zitten, enz.

 

DERDE PREDIKATIE

Op Paasdag

Uit LUKAS 24:13-24                                                 

 1. En zie, twee van hen gingen op denzelven dag naar een vlek dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. enz.

 

VIERDE PREDIKATIE

Van Christus’ opstanding

Uit LUKAS 24:25-27                                                 

 1. En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben!
 2. Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?
 3. En begonnen hebbende van Mozes en van al de Profeten, legde Hij hun uit in al de Schriften hetgeen van Hem geschre­ven was.

 

DE EERSTE PREDIKATIE

PSALM 110:7                                                           

 1. Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

 

DE TWEEDE PREDIKATIE

PSALM 110:7                                                           

 1. Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

 

VIJFDE PREDIKATIE

Van Christus’ opstanding

Uit JOHANNES 16:22                                               

 1. En gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijd­schap van u wegnemen.

 

ZESDE PREDIKATIE

Van Christus’ opstanding

Uit ROMEINEN 6:4                                                 

 1. Wij zijn dan met Hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

 

ZEVENDE PREDIKATIE

Van Christus’ opstanding

Uit 1KORINTHE 15:14,15                                        

 1. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze predi­king ijdel, en ijdel is ook uw geloof;
 2. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opge­wekt worden.

 

ACHTSTE PREDIKATIE

Van Christus’ opstanding

Uit 1KORINTHE 15:16,17                                        

 1. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.
 2. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

 

NEGENDE PREDIKATIE

Van Christus’ opstanding

Uit OPENBARING 1:17b, 18a                                  

 1. Ik ben de Eerste en de Laatste;
 2. En Die leef.

 

TIENDE PREDIKATIE

Van Christus’ opstanding

Uit OPENBARING 1:18b                                          

 1. En Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.

 

ELFDE PREDIKATIE

Van Christus’ opstanding

Uit OPENBARING 1:18c                                          

 1. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

 

 

PREDIKATIE

Van Christus’ hemelvaart

Uit HANDELINGEN 1:9-11                                      

 1. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
 2. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,
 3. Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

 

EERSTE PREDIKATIE

Van de zending des Heiligen Geestes

Uit HANDELINGEN 2:1-4                                        

 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
 2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
 4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

 

TWEEDE PREDIKATIE

Van de zending des Heiligen Geestes

Uit HANDELINGEN 2:5-13                                      

 1. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen die onder den hemel zijn.
 2. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Enz.

 

DERDE PREDIKATIE

Van de zending des Heiligen Geestes

Uit HANDELINGEN 2:14-18                                    

 1. Maar Petrus staande met de elve, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruza­lem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
 2. Want dezen zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van den dag.
 3. Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël:
 4. En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
 5. En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.

 

VIERDE PREDIKATIE

Van de zending des Heiligen Geestes

Uit HANDELINGEN 2:19-21                                    

 1. En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed, en vuur, en rookdamp.
 2. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote, en doorluchtige dag des Heeren komt.
 3. En het zal zijn, dat een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

 

VIJFDE PREDIKATIE

Van de zending des Heiligen Geestes

Uit MATTHÉÜS 3:11b                                             

 1. Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.

 

ZESDE PREDIKATIE

Van de zending des Heiligen Geestes

Uit JOHANNES 14:16                                               

 1. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid.

 

ZEVENDE PREDIKATIE

Van de zending des Heiligen Geestes

Uit JOHANNES 14:17                                               

 1. Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

 

ACHTSTE PREDIKATIE

Van de zending des Heiligen Geestes

Uit EFEZE 4:30                                                        

 1. En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

 

 

INHOUD VAN AVONDMAALSSTOFFEN

 

EERSTE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit PSALM 103:3.                                                     

 1. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest

 

TWEEDE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit JOHANNES 1:29b                                              

 1. Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

 

DERDE PREDIKATIE

Na het Heilig Avondmaal

Uit PSALM 103:18                                                    

 1. Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.

 

VIERDE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit SPREUKEN 9:1-3                                               

 1. De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Zij heeft Haar zeven pilaren gehou­wen.
 2. Zij heeft Haar slachtvee geslacht, Zij heeft Haar wijn gemengd, ook heeft Zij Haar tafel toegericht.
 3. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden, Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad.

 

VIJFDE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit SPREUKEN 9:4,5                                               

 1. Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot den verstande­loze zegt zij:
 2. Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb.

ZESDE PREDIKATIE

Na het Heilig Avondmaal

Uit SPREUKEN 9:6                                                  

 1. Verlaat de slechtigheden en leeft; en treedt in den weg des verstands.

 

ZEVENDE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit 1KORINTHE 11:29                                             

 1. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

 

ACHTSTE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit 1KORINTHE 10:16                                             

 1. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zege­nen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeen­schap des lichaams van Christus?

 

NEGENDE PREDIKATIE

Na het Heilig Avondmaal

Uit 2KORINTHE 6:1                                                

 1. En wij als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben.

 

TIENDE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit 1JOHANNES 1:9                                                

 1. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en recht­vaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.

 

ELFDE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit EFEZE 5:2b                                                        

 1. En Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer Gode, tot een welriekenden reuk.

 

TWAALFDE PREDIKATIE

Na het Heilig Avondmaal

Uit EFEZE 5:8                                                          

 1. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

DERTIENDE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit JESAJA 55:1                                                       

 1. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.

 

VEERTIENDE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit JESAJA 57:15                                                     

 1. Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.

 

VIJFTIENDE PREDIKATIE

Na het Heilig Avondmaal

Uit ROMEINEN 12:2a                                              

 1. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig.

 

ZESTIENDE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit JAKOBUS 4:8b                                                   

 1. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen.

 

ZEVENTIENDE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit HEBREEËN 12:24b                                            

 1. En het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

 

ACHTTIENDE PREDIKATIE

Na het Heilig Avondmaal

Uit ROMEINEN 6:22                                                

 1. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienst­baar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.

 

NEGENTIENDE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit MALEACHI 4:2                                                 

 1. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalve­ren.

 

TWINTIGSTE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit ZACHARIA 13:1                                                

 1. Ten dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.

 

EEN EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Na het Heilig avondmaal

Uit ROMEINEN 5:9b                                               

 1. Zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

 

TWEE EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit MATTHEÜS 5:6                                                 

 1. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

 

DRIE EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit OPENBARING 3:20                                            

 1. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

VIER EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Na het Heilig Avondmaal

Uit LUKAS 1:74,75                                                    779

 1. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees,
 2. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.

 

VIJF EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit OPENBARING 3:18                                            

 1. Ik raad u, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

 

ZES EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Op het Heilig Avondmaal

Uit ROMEINEN 13:14                                              

 1. Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkhe­den.

 

ZEVEN EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Na het Heilig Avondmaal

Uit JESAJA 61:10                                                     

 1. Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.

 

ACHT EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit Romeinen 8:32                                                    

 1. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

 

NEGEN EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

Voor het Heilig Avondmaal

Uit 1KORINTHE 5:7b                                              

 1. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Chris­tus.