Smytegelt B. – De weg der heiligmaking

De weg der heiligmaking € 22,50

Waarin gehandeld wordt over de omgang met anderen, zich er niet boven te verheffen; waarna hij verklaart hoe, en aanspoort tot een leven om boven anderen Christenen uit te munten. Dit alles in negen uitvoerige preken.

ISBN 978-90-79473-04-5

INHOUD

EERSTE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47.

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Waarin hij deze vier zaken verhandelt:

 1. De Joden groetten hun broeders maar alleen.
 2. De tollenaars, de allerwildsten en goddeloosten onder hen deden hetzelfde ook.
 3. De hartelijke vraag van de Heere Jezus hierover aan Zijn discipelen: Doet gij maar zo als zij, wat zijt gij dan boven die?
 4. Een Christen, die naar de hemel gaat, moet ook in alles boven de anderen uitmunten, en hij moet tonen een onderschei­dene van de wereld te wezen.

 

TWEEDE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Waarin hij deze vier zaken verhandelt:

 1. Dat wij klaar aan uw gemoed moesten tonen, dat een vroom mens wat doen mocht boven een ander, en meer dan een ander.
 2. Dat ook een vrome dan wat meer lijden zal dan een ander, en ook wat lijden moet boven een ander.
 3.  Dat het ook zeer onnatuurlijk is, dat een zondaar en goddeloos mens niet verdragen kan, dat een vrome boven hem is.
 4. Wat voor een schande en schrikkelijke zonde het is, dat een vroom mens niet verdragen kan dat een andere vrome wat boven hem is.

 

DERDE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Waarin deze twee zaken verhandeld worden:

 1. Hoe onnatuurlijk het is voor een onbekeerd en natuurlijk mens, dat hij een vrome tegenvalt, die wat boven een ander doen wil.
 2. Hoe het nog veel onbetamelijker en slechter is voor een vrome, dat hij een andere vrome zou tegenvallen, als hij uitmunten wil.

 

VIERDE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Waarin deze drie zaken verhandeld worden.

 1. Och! zegt een vrome, ik ben ook zeer hartelijk genegen om wat te zijn boven een ander.
 2. Maar hoe genegen ik ben, zo heb ik drie of vier vragen aan u te doen, en ik wenste dat gij mij deze eens beantwoordde.
 3. Zo heb ik ook tien of twaalf zwarigheden op mijn hart, die ik ook zeer gaarne ontdekt zou hebben, eer ik voortga.

 

VIJFDE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Waarin getoond worden zes of zeven zwarigheden, die in de laatste stof zijn overgebleven.

 

ZESDE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

 

Waarin deze drie zaken verhandeld worden.

 1. Die wat doen wil boven anderen, die moet zichzelf zeer nauw voor vier dingen wachten.
 2. Een kind van God, wie hij zij, hij moet uitermate begerig wezen; hij moet niet sterven, of hij moet willen weten of hij niet wat gedaan heeft boven anderen voor God en Zijn zaken.
 3. Zo zullen wij enige blijkjes en bewijzen geven waaraan een vrome weten kan, dat hij wat doet of gedaan heeft boven anderen.

 

ZEVENDE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Waarin deze twee zaken getoond worden.

 1. Zo wilden wij u weleens een vraag doen. Heeft het woord dat gij in de vorige predikatie gehoord hebt, enige nuttigheid aan u gedaan? Gij zult licht zeggen: Ik wilde dat gij het mij eens zei, waaraan zal ik het weten of het nut gedaan heeft of niet?
 2. De andere tekentjes daar wij in de zesde predikatie van zeiden dat wij weten konden of wij wat meer boven anderen deden, ook in uw schoot leggen. En dan zal er daarna nog volgen een hartelijke opwekking voor onszelf, opdat wij mogen zeggen: Komt, laat ons allemaal zo gaan doen, en dan nog een hartsterking in het werk, en dan zullen wij elkander eens voor de stukken roepen, en zo de stof sluiten.

 

ACHTSTE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Waarin de volgende zaken getoond worden:

 1. Door dat verkeer en heilig leven boven anderen, zo onder­scheidt men zich van de wereld, en men komt achter vier zware zaken.
 2. Het eeuwig voornemen Gods over ons, of ik verkoren ben of niet.
 3. Mijn en uw waarachtige en wezenlijke verandering.
 4. Of ik en gij in de Heere Jezus waarlijk gevonden en ingeënt ben; en dat weet geen mens, maar God alleen, en Die ontdekt het ook aan Zijn kinderen.
 5. Hoe ik en gij, indien wij nu genade hebben, het op ons doodbedje zullen hebben.
 6. En zo zullen wij u dan dit hemelse en verheven leven zeer aanprijzen en smakelijk zoeken te maken.

 

NEGENDE PREDIKATIE

Over MATTHEÜS 5:47

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Waarin getoond wordt:

De hartsterkingen die God aan Zijn kinderen geeft, als zij boven anderen uitmunten, zo in algemene als in bijzondere gevallen.