Laren J. v. – Korte verklaring Psalm 16

KORTE EN BONDIGE VERKLARING OVER DE ZESTIENDE PSALM

VAN DE KONINKLIJKE PROFEET DAVID

Voorgesteld in verscheidene predikaties

door

Mr. JOOS VAN LAREN

In zijn leven bedienaar des Goddelijken Woords te VLISSINGEN

 

INHOUD

 

EERSTE PREDIKATIE

Vers 1

Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op U.

 

TWEEDE PREDIKATIE

Vers 2

O (mijn ziel), gij hebt tot den HEERE gezegd: Gij zijt de Heere; (mijn) goedheid (raakt) niet tot U.

 

DERDE PREDIKATIE

Vers 3

(Maar) tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlij­ken, in dewelke al mijn lust is.

 

VIERDE PREDIKATIE

Vers 4

De smarten dergenen, die een anderen (god) begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen.

 

VIJFDE PREDIKATIE

Vers 5a, 6

De HEERE is het Deel mijner erve en mijns bekers; Gij onder­houdt mijn lot.

De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden.

 

ZESDE PREDIKATIE

Vers 5b, 6

De HEERE is het Deel mijner erve en mijns bekers; Gij onder­houdt mijn lot.

De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden.

 

ZEVENDE PREDIKATIE

Vers 7

Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.

 

ACHTSTE PREDIKATIE

Vers 7

Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.

 

NEGENDE PREDIKATIE

Vers 8

Ik stel den Heere geduriglijk voor mij; omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.

 

TIENDE PREDIKATIE

Vers 9,10

Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen.

Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige verderving zie.

 

ELFDE PREDIKATIE

Vers 10

Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige verderving zie.

 

TWAALFDE PREDIKATIE

Vers 11

Gij zult mij het pad des levens bekendmaken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; lieflijkheden zijn in Uw rech­terhand, eeuwiglijk.