Lampe F. A. Het heilig bruidsieraad

Tafels en Toe-eigening van de Heidelbergse Catechismus € 63,-

Van elke zondag van de Catechismus een schetsmatige verklaring met toe-eigening en veel tekstverwijzingen. Zeer geschikt voor onderzoek.

Inhoud

 

HET EERSTE HOOFDSTUK

Hoe hoog het een Christen moet opvatten om het Heilig Avondmaal op een rechte Gode behaaglijke wijze te gebruiken.

 

HET TWEEDE HOOFDSTUK

Van de personen die het Heilig Avondmaal niet gebruiken, en van die het gebruiken mogen.

 

HET DERDE HOOFDSTUK

Van de voorbereiding tot het gebruik van het Heilig Avondmaal.

 

HET VIERDE HOOFDSTUK

Van de zelfbeproeving, derzelver noodzakelijkheid en gesteldheid, in het algemeen.

 

HET VIJFDE HOOFDSTUK

Van de eerste beproeving der kentekenen, of men in de staat der genade is.

 

HET ZESDE HOOFDSTUK

Van de tweede beproeving: Aangaande de wasdom in de genade.

 

HET ZEVENDE HOOFDSTUK

Van de derde beproeving: Of men voor tegenwoordig zijn ziel in een rechte Gode behaaglijke gestalte bevindt?

 

HET ACHTSTE HOOFDSTUK                              68

Van de vernieuwing van het verbond met God.

 

GEBED

Waarin een gelovige zijn verbond met God vernieuwt.

 

HET NEGENDE HOOFDSTUK

Van de gedachtenis van de Heere Jezus, en voornamelijk van Zijn dood, en hoedanig deze bij het Heilig Avondmaal vernieuwd moet worden.

 

HET TIENDE HOOFDSTUK

Betrachting over de heerlijkheid Gods in Christus, en over de beminnenswaardigheid van de Heere Jezus in de uitvoering van het ganse werk der genade.

 

HET ELFDE HOOFDSTUK

Betrachting over de genadewonderen van de bittere kruisdood van Christus.

 

HET TWAALFDE HOOFDSTUK

Betrachting van de verborgenheid van het Heilig Avondmaal, hoedanig daarin de gedachtenis van de Heere Jezus en Zijn dood vernieuwd wordt.

 

HET DERTIENDE HOOFDSTUK

Van de verheffing van het hart in aandacht tot Jezus, onder het gebruik van het Heilig Avondmaal.

 

HET VEERTIENDE HOOFDSTUK

Van de dadelijke vereniging der ziel met Christus in het Heilig Avondmaal.

GEBED

Om tot de volle genieting van het Heilig Avondmaal recht bekwaam gemaakt te worden.

 

HET VIJTIENDE HOOFDSTUK

Van de bekwaamste orde, waarnaar de ziel onder het gebruik van het Heilig Avondmaal haar gedachten moet besturen.

 

ZUCHTING

Van een ziel die tot de Genadetafel des Heeren nadert.

 

ZUCHTING

Onder en na de ontvangst van het brood.

 

ZUCHTING

Voor en na het ontvangen van de wijn.

 

ZUCHTING

Onder het terug gaan van des Heeren Tafel.

 

HET ZESTIENDE HOOFDSTUK

Van de plichten die onmiddellijk na het gebruik van het Heilig Avondmaal dezelfde dag moeten worden waargenomen.

 

GEBED

Van een ziel die zich dor en ledig onder het Heilig Avondmaal bevonden heeft.

 

  

DANKZEGGING

Van een ziel die door het Heilig Avondmaal verkwikt en versterkt is geworden.

 

HET ZEVENTIENDE HOOFDSTUK

Van de vruchten waardoor zich de kracht van het Heilig Avondmaal in het ganse leven moet betonen.

 

Predikaties

 

EERSTE PREDIKATIE

Het geestelijk bouwen van de koets van de hemelse Salomo

Tekst: Hooglied 3:9,10

De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. enz.

 

TWEEDE PREDIKATIE

De hoogste kostelijkheid van de liefdekoets van Christus

HOOGLIED 3:10

De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper.

 

DERDE PREDIKATIE

De aangenaamste beminnenswaardigheid van de liefdekoets van Christus

HOOGLIED 3:10

Het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem.

 

VIERDE PREDIKATIE

Verbondsmatige eis van een ziel die de Heere in oprechtheid om de openbaring van Zijn aangezicht, zoekt.

PSALM 27:8,9

Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE.

Verberg Uw aangezicht niet voor mij.

 

VIJFDE PREDIKATIE

De spijziging en verzadiging van alle zielen die op Hem wachten.

PSALM 145:15,16

Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun hun spijze te zijner tijd.

Gij doet Uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar Uw welbehagen.

 

ZESDE PREDIKATIE

Het bestendige dankbare wandelen in Christus, hetwelk van degenen die Hem door het geloof aangenomen hebben, verwacht wordt.

KOLOSSENZEN 2:6,7

Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem,

Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve met dankzegging.