Barueth J. – Verklaring van de Heidelbergse Catechismus

INHOUD

 

DES CHRISTENS ENIGE TROOST

ZONDAG 1                                                             

 

DE KENNIS DER ELLENDE UIT DE WET

ZONDAG 2                                                             

 

DE VAL VAN DE RECHTSCHAPEN MENS

ZONDAG 3                                                             

 

DE ONMACHT DER ZONDAAR EN DE STRAF DER ZONDE

ZONDAG 4                                                             

                                              

DE NOODZAKELIJKHEID DER VOLDOENING

ZONDAG 5                                                             

 

DE MIDDELAAR ONTDEKT IN HET EVANGELIE

ZONDAG 6                                                             

 

HET ZALIGMAKEND GELOOF

ZONDAG 7                                                             

 

HET GELOOF IN DE HEILIGE DRIE-EENHEID

ZONDAG 8                                                             

 

HET GELOOF IN GOD DE VADER

ZONDAG 9                                                             

 

DE LEER VAN DE VOORZIENIGHEID

ZONDAG 10                                                           

 

HET GELOOF IN JEZUS

ZONDAG 11                                                           

 

HET GELOOF IN CHRISTUS

ZONDAG 12                                                           

 

GODS ENIGGEBOREN ZOON, ONZE HEERE

ZONDAG 13                                                           

 

CHRISTUS’ MENSWORDING

ZONDAG 14                                                           

 

CHRISTUS’ LIJDEN EN KRUIS

ZONDAG 15                                                           

 

CHRISTUS’ DOOD

ZONDAG 16                                                           

 

CHRISTUS’ NUTTIGE OPSTANDING

ZONDAG 17                                                           

 

CHRISTUS’ NUTTIGE HEMELVAART

ZONDAG 18                                                           

 

CHRISTUS’ ZITTING AAN GODS RECHTERHAND

ZONDAG 19                                                           

 

HET GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

ZONDAG 20                                                           

 

DE CHRISTELIJKE KERK

ZONDAG 21                                                           

 

DE OPSTANDING DES VLESES

ZONDAG 22                                                           

 

DE RECHTVAARDIGMAKING DES ZONDAARS

ZONDAG 23                                                           

 

DE LEER DER RECHTVAARDIGMAKING

VERDEDIGD

ZONDAG 24                                                           

 

DE WERKING EN VERSTERKING DES GELOOFS

ZONDAG 25                                                           

 

DE LEER VAN DE HEILIGE DOOP

ZONDAG 26                                                           

 

DOOPDWALINGEN DER ROOMSGEZINDEN

EN WEDERDOPERS

ZONDAG 27                                                           

 

DE LEER VAN HET HEILIG AVONDMAAL

ZONDAG 28                                                           

 

DE TRANSSUBSTANTIATIE WEERLEGD

ZONDAG 29                                                           

 

DE PAAPSE MIS WEERLEGD

ZONDAG 30                                                           

 

DE SLEUTELEN VAN HET HEMELRIJK

ZONDAG 31                                                           

 

DE NOODZAKELIJKHEID DER GOEDE WERKEN

ZONDAG 32                                                           

 

DES MENSEN WAARACHTIGE BEKERING

ZONDAG 33                                                           

 

VAN DE WET DES HEEREN

ZONDAG 34                                                           

 

HET TWEEDE GEBOD

ZONDAG 35                                                           

 

HET DERDE GEBOD

ZONDAG 36                                                           

 

HET GODZALIG EEDZWEREN

ZONDAG 37                                                           

 

HET VIERDE GEBOD

ZONDAG 38                                                           

 

HET VIJFDE GEBOD

ZONDAG 39                                                           

 

HET ZESDE GEBOD

ZONDAG 40                                                           

 

HET ZEVENDE GEBOD

ZONDAG 41                                                           

HET ACHTSTE GEBOD

ZONDAG 42                                                           

 

HET NEGENDE GEBOD

ZONDAG 43                                                           

 

HET TIENDE GEBOD

ZONDAG 44                                                           

 

DER CHRISTENEN BIDWERK

ZONDAG 45                                                           

 

VOORAFSPRAAK VAN HET GEBED

ZONDAG 46                                                           

 

DE EERSTE BEDE

ZONDAG 47                                                           

 

DE TWEEDE BEDE

ZONDAG 48                                                           

 

DE DERDE BEDE

ZONDAG 49                                                           

 

DE VIERDE BEDE

ZONDAG 50                                                           

 

DE VIJFDE BEDE

ZONDAG 51                                                           

 

DE ZESDE BEDE EN BESLUIT

ZONDAG 52