Durham J. – Christus gekruist

Christus gekruist € 70,-

Een uitvoerige verklaring van van het borglijden van Christus; ook zoals dat in de vrederaad bepaald is. Zeer dierbaar, vooral die er kennis aan hebben.

INHOUD

 

EERSTE PREDIKATIE

JESAJA 53:2,3                                                        

Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en (een iegelijk) was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

TWEEDE PREDIKATIE

JESAJA 53:4,5                                                        

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten, die heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

DERDE PREDIKATIE

JESAJA 53:4,5                                                        

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten, die heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

VIERDE PREDIKATIE

JESAJA 53:5                                                           

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

VIJFDE PREDIKATIE

JESAJA 53:6                                                           

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

ZESDE PREDIKATIE

JESAJA 53:6                                                           

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

ZEVENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:7                                                           

(Als) dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

ACHTSTE PREDIKATIE

JESAJA 53:8                                                           

Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding mijns volks is de plaag op Hem geweest.

NEGENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:8                                                           

Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding mijns volks is de plaag op Hem geweest.

TIENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:9                                                           

Ende men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.

ELFDE PREDIKATIE

JESAJA 53:9b,10                                                    

Omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.

Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft (Hem) krank gemaakt; als Zijn ziel Zich (tot) een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

TWAALFDE PREDIKATIE

JESAJA 53:10b                                                      

Als Zijn ziel Zich (tot) een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voort­gaan.

DERTIENDE PREDIKATIE

JESAJA 52:10b                                                      

Zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkig­lijk voortgaan.

VEERTIENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:11                                                         

Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, (en) verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

VIJFTIENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:11                                                         

Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, (en) verzadigd worden, enz.

ZESTIENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:11b                                                      

… Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

ZEVENTIENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:11b       

… Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

ACHTTIENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:11b                                                      

… Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

NEGENTIENDE PREDIKATIE

JESAJA 53:11b                                                      

… Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

TWINTIGSTE PREDIKATIE

JESAJA 53:11b                                                      

… Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, enz.

EEN EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

JESAJA 53:11b                                                      

Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, enz.

TWEE EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

JESAJA 53:12                                                         

Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitge­stort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest; en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

DRIE EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

JESAJA 53:12                                                         

… En voor de overtreders gebeden heeft.

VIER EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

JESAJA 53:12

En voor de overtreders gebeden heeft.

VIJF EN TWINTIGSTE PREDIKATIE

JESAJA 53:12                                                         

… En voor de overtreders gebeden heeft.