Nahuys P. – Gebed des Heeren en preken

http://Nahuys P. Gebed des Heeren en prekenNahuys Korte verklaring van het Gebed des Heeren en preken        € 57,-

INHOUD

 KORTE EN ZAKELIJKE UITBREIDING

OVER HET GEBED DES HEEREN

VOORREDE

 DE AANSPRAAK VAN HET GEBED               

 OVER DE EERSTE BEDE

OVER DE TWEEDE BEDE

OVER DE DERDE BEDE

OVER DE VIERDE BEDE

OVER DE VIJFDE BEDE

 OVER DE ZESDE BEDE

 

KEURSTOFFEN BIJ WIJZE VAN AANEENSCHAKELING VERHANDELD

 JEREMIA 30:21                                                     

En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal Hem doen naderen, en Hij zal tot Mij genaken; want wie is hij die met zijn hart borg worde om tot Mij te genaken? spreekt de HEERE.

 LUKAS 2:13,14

En van stonden aan was daar met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

JOHANNES 1:29b  

Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

 JOHANNES 6:37 

Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

 JOHANNES 6:44a 

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.

 MATTHEÜS 23:37,38 

Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild.

Zie, uw huis wordt u woest gelaten.

 HANDELINGEN 2:19,20 

En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp.

De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

 JESAJA 45:22   

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer.

 SPREUKEN 8:34,35

Welgelukzalig is de mens die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.

Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.

PSALM 92:14

Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.

PSALM 31:20a 

O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen!

 OPENBARING 14:13a

En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest.

 KOLOSSENZEN 3:4

Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons Leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

 1JOHANNES 2:1

Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige.

 

MENGELSTOFFEN NAAR GELEGENHEID VAN TIJDEN EN ZAKEN VERKLAARD EN TOEGEPAST

 PSALM 39:5

HEERE, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zij; dat ik wete hoe vergankelijk ik zij.

 HEBREEËN 13:17

Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.

 ROMEINEN 13:1   

Alle ziel zij den machten over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd.

 1KORINTHE 11:28,29 

Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood en drinke van den drinkbeker.

Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

 JESAJA 43:25

Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.

 JONA 2:8,9

Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid.

Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des HEEREN.

JESAJA 9:11b,12

Om dit alles keert Zijn toorn niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt.

Want dit volk keert zich niet tot Dien Die het slaat, en den HEERE der heirscharen zoeken zij niet.

 JEREMIA 13:16a

Geeft ere den HEERE uw God, eer dat Hij het duister make en eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen.

GEBED