Felke E. – Zegel des verbonds

https://www.deoudewijnboeken.nl/felke-e-zegel-des-verbonds/Het zegel des verbonds € 38,-

Overdenkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus, vertaald vanuit het Duits.

Deze oefeningen zijn ontstaan door een levendige uitwisseling per brief over vraag 1 tot 5 met de Vrienden van de Heidelbergse Catechismus in Barmen, daarna in regelmatige samenkomsten in Repelen met de Nederrijnse vrienden. Zij werden hier naar dictaat geschreven door Andres Müller, Homberg. Zij werden vooreerst in het Correspondentieblad van de Vrienden van de Heidelberger Catechismus gepubliceerd.

De kundige beoordeler zal erkennen, dat evenzo als bij H. Fr. Kohlbrügge, van wie Felke zeer veel ontvangen heeft, zo ook bij deze een recht vruchtdragende vereniging van de Lutherse en Calvinistische kennis en leer voltooid is, een waarheidsgetrouwe vereniging, die zeker niet meer ongedaan gemaakt kan worden en waarvan in de duisternis van deze laatste tijd nog een licht uitstralen zal voor die weinigen, die gered zullen worden als een brand uit het vuur.

 

De Uitgever van het Correspondentieblad.

 

L.S.,

 

 

Enige tijd geleden kwam ik dit werkje in het Duits tegen en dacht het de moeite waard om te vertalen. Het  bleek dan ook leerzaam en onderwijzend, hoewel de zinnen soms lang en moeilijk zijn. Toch heb ik daar zo weinig mogelijk verandering in aangebracht, om de oorspronkelijke stijl of wijze van uitdrukken te bewaren.

In dit werkje is uiteraard Gods Woord in Luthers vertaling gebruikt, maar heb ik onze Statenvertaling (cursief) gebruikt met op enkele plaatsen de vertaling van Luther erbij, omdat er (enig) verschil is en dit dan in de overdenkingen aan de orde komt.

Veelal echter verschilden de aangehaalde teksten naar de vertaling van Luther inhoudelijk niet van de Statenvertaling.

Evenzo ook met de tekst van de Catechismus, waar ik onze Nederlandse tekst gebruikt heb.

Op sommige plaatsen heb ik tussen haakjes Schriftuurplaatsen of een tekst ter aanvulling erbij gezet en een enkele maal een opmerking waar dan (vert.) achter staat.

De vertaalde stof is me tot stichting geweest en ik hoop dat ook anderen er voedsel voor hun ziel in vinden mogen, ja, mocht het zijn tot eeuwig voordeel.

Met dank aan degenen die hulp boden bij het klaarmaken en uitgeven van dit werkje

 

De vertaalster.

Januari 2012.